Your browser does not support JavaScript!

機械與電腦輔助工程系,歡迎您!!!
  恭賀本系蔡忠佑老師升等為 教授 !!
分類清單
教學實驗室

系館一樓

特殊製程實驗室

塑膠成形實驗室

電腦輔助設計與製造實驗室

精密加工實務工廠

製鞋中心

刀具研究中心

系館二樓

電腦輔助工程實驗室

五軸加工機跨領域整合實驗室

精密量測實驗室

系館三樓

機電整合實驗室

紅樓一樓

金屬成形實驗室