Your browser does not support JavaScript!

機械與電腦輔助工程系,歡迎您!!!
  恭賀本系蔡忠佑老師升等為 教授 !!
分類清單
單位成員

專任教師現有18人,兼任教師有12人,行政人員4人。

[ 2008-12-19 ] 許坤明 Kum-Ming Hsu
[ 2008-12-19 ] 楊東昇 Tung-Shang Yang
[ 2008-12-19 ] 林盛勇 Shen-Yung Lin
[ 2008-12-19 ] 許源泉
[ 2008-12-19 ] 吳慶隆
[ 2008-12-19 ] 林豐智
[ 2008-12-19 ] 紀松水
[ 2008-11-02 ] 郭家榮
[ 2008-11-02 ] 廖妙齡